NOTA INFORMATIVA

Societatea ROM TRUST SRL, împreună cu societățile partenere, garantează protecția persoanelor fizice
în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal care au fost colectate în scopul activității
de recrutare de personal, în acord cu prevederile REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 al
PARLAMENTULUI EUROPEAN și al CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice
în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

ROM TRUST, împreună cu societățile partenere, prelucreaza categorii speciale de date personale, în
măsura în care acestea sunt furnizate în mod voluntar, sau sunt făcute publice în mod manifest de către
persoana vizată. Aceasta prelucrare este necesara in domeniul ocuparii fortei de munca sau in scopuri
legate de evaluarea capacitatii de munca a navigatorului.

Ce înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal?

Prelucrarea de date cu caracter personal efectuată de ROM TRUST împreună cu societățile partenere
constă în activități și procese care sunt efectuate asupra datelor cu caracter personal prin mijloace
automate sau manuale, cum ar fi, dar fără a fi limitat la acestea: colectarea, înregistrarea in baza de
date, sortarea, organizarea, stocarea, modificarea, actualizarea, utilizarea, transmiterea catre terti,
diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, combinarea, restricționarea, ștergerea sau
distrugerea.

Care este temeiul prelucrării datelor cu caracter personal?

Temeiul prelucrării este constituit din selectia si recrutarea in vederea plasarii pe una dintre navele
armatorilor pentru care lucram, de indeplinirea contractului de serviciu la bordul navelor şi de prevederile
legale aplicabile. Astfel, pentru a facilita desfășurarea activităților legate de recrutare sau contractul de
serviciu la bordul navelor şi în vederea îndeplinirii obligațiilor legale, comunicăm aceste date către
armatori, autorități publice, terți (de ex. agenti ai navelor din portul de imbarcare/debarcare) sau
împuterniciți, din si din afara UE.

Care este scopul prelucrării datelor cu caracter personal?

Colectarea, stocarea si prelucrarea datelor cu caracter personal se va efectua strict pentru realizarea
scopurilor necesare procesului normal de lucru şi pentru o eventuală viitoare colaborare contractuala
la bordul navelor ale caror servicii de crewing le asigura SC ROM TRUST SRL. Aceste scopuri sunt:
o  Recrutare, selecție si plasare de personal în domeniul maritim
o  obținerea vizelor, obtinerea fisei medicale pentru imbarcare
o  testare si instruire conform cerintelor armatorilor
o  securitatea persoanelor si a datelor personale.

Care sunt datele cu caracter personal care fac subiectul prelucrării?

Datele cu caracter personal prelucrate de catre ROM TRUST sunt următoarele:
o  Numele / Prenumele, CNP-ul, data şi locul nașterii;
o  Adresa de domiciliu şi / sau de corespondență, numărul de telefon fix / mobil, adresa de e-mail
si Skype, orice alt mod de contact;
o  Datele cuprinse in pașaport / carte de identitate / carnet de marinar / dcumente şi certificate
care atesta instruirea si calificarea / documente de pavilion / vize;
o  Date privitoare la conturile bancare, salariile;
o  Date privitoare la membrii familiei;
o  Datele cuprinse in fisele medicale pentru imbarcare;
o  Imagini/fotografii ale persoanei vizate;
o  Orice alte informații / detalii necesare in vederea plasarii la bordul navei.

Care este perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal vor fi stocate până când persoana vizata va solicita in mod expres ștergerea
acestora, printr-o cerere scrisă trimisa pe adresa firmei sau la adresa de e-mail gdpr@romtrust.ro.

Care sunt drepturile persoanei vizate?

În conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 din 27 aprilie 2016 aveți următoarele
drepturi:
o  Dreptul de acces: de a obține, la cerere, confirmarea faptului că datele dvs. sunt sau nu
prelucrate şi, în caz afirmativ, acces la datele respective şi la informații privind scopul prelucrarii
si destinatarii datelor;
o  Dreptul de intervenţie asupra datelor: dreptul de a obţine, la cerere, în mod gratuit și fără
întârzieri nejustificate: rectificarea/actualizarea datelor cu caracter personal inexacte;
ștergerea datelor daca acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru
care au fost colectate sau prelucrate, sau consimțământul a fost retras şi nu există niciun alt
temei juridic pentru prelucrare; restricționarea prelucrării, in conditiile art. 18 din Regulament;
o  Dreptul la portabilitatea datelor;
o  Dreptul la opoziție: dreptul de a va opune prelucrării datelor personale atunci când aceasta este
necesara pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezulta din
exercitarea autoritatii publice cu care este investit operatorul, sau atunci când prelucrarea
serveste unui interes legitim al operatorului, cu exceptia cazului in care operatorul are motive
legitime care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor
dvs., sau scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta. Atunci când
scopul prelucrarii este marketingul direct, aveti dreptul de a va opune prelucrării in orice
moment.

Aceste drepturi pot să fie exercitate printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, transmisă la adresa:

SC ROM TRUST SRL
Str. Babadag nr.159
Bl. Coral Mall sc.A et.5 ap.6
Tulcea 820126
Telefon 0240512929
Email gdpr@romtrust.ro
Responsabil cu protectia datelor personale: dl. Cristian Dumbrava

Aveti dreptul de a vă adresa justiției la instanțele competente și/sau dreptul de a înainta o plângere către
Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro).

Consimţămînt de prelucrare şi transfer al datelor cu caracter personal
Prin prezenta confirm că am citit si înţeles care sunt temeiul, scopurile si drepturile mele în ceea
ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal.
Confirm ca sunt de acord cu colectarea si prelucrarea datelor mele cu caracter personal de catre
SC ROM TRUST SRL, pentru activitatea de selectie, recrutare si plasare personal navigant.